«Алматы жас  дәрігерлер Ассоциациясы» Қоғамдық бірлестігі

Заңды тұлғаны мемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу) күні:  05 шілде 2003ж

БСН 03104001171;

ҮЕҰ заңдымекенжайы (елдімекен, мекенжай)  Алматы қаласы  Тобаяқов қ. 17/2

Электрондықпошта: сenter.mma@mail.ru

Телефон нөмірі +7 707 277 47 37

Сайт мекенжайы:  www.100let.kz

Үкіметтік емес ұйым қызметінің мәні мен мақсаттары (жарғығасәйкес):

Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету. Қоғамдық істерді басқарудағы жас медиктердің белсенділігін дамыту, олардың кәсіби мүдделерін қанағаттандыру, ғылыми-зерттеу әлеуетін дамыту, ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу. Жас дәрігерлердің СӨС және іскерлік қасиеттерін қалыптастыру. Жас медиктерге ҚР құқықтарын және медицина қызметкерлерінің міндеттерін құқықтық білім негіздерін түсіндіру; Жас медиктер арасында мәдени-ағарту жұмыстарын жүргізу. Жас медиктер мәселелеріне арналған ғылыми конференциялар, семинарлар және басқа да іс-шаралар өткізу және қатысу. Жергілікті және республикалық мемлекеттік билік органдарында қабылданған шешімдерді іске асыру.Медицина,биология,генетика,иммунология,биофизика,биохимия,клиникалық,медициналық-биологиялық,эксперименттік зерттеулерге,ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенді қатысу.

Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

ҚР заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызметтер көрсету

Халықты арнайы әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету;

білім беру, медицина, мәдениет, өнер, спорт, әлеуметтік сала, қоғамдық имандылықты жаңғырту органдарына практикалық көмек көрсету;

тармақша «көп балалы және аз қамтылған отбасылардың, сондай-ақ аз қамтылған жалғыз тұратын азаматтардың өмір сүру деңгейін қолдау болып табылады.;

Білім және ғылым;

Ақпарат;

Дене шынықтыру және спорт;

Азаматтардың денсаулығын қорғау;

Салауатты өмір салтын насихаттау;

Қоршаған ортаны қорғау;

Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау;

Демография проблемаларын шешу;

Гендерлік мәселелер халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау;

Жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек көрсету;

Азаматтардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу;

Азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау;

Мәдениет пен өнерді дамыту;

Тарихи-мәдени мұраны қорғау;

Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту;

Өздерінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметтеріне жәрдемдесу;

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу;

Әлеуметтік, қайырымдылық және өзге де қоғамдық пайдалы мақсаттарға қол жеткізу;

 

Общественное объединение «Ассоциация молодых медиков Алматы»

Дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

05 июля 2003 год

БИН 031040011171

 

Юридический адрес;   г.Алматы   ул. Тобаяқова  17/2

Электронная почта:  сenter.mma@mail.ru

Номер телефон:  +7 707 277 47 37

Сайт:   www.100let.kz

 

    Предмет и цели деятельности НПО  (в соответствии с уставом):

Оказание специальных социальных услуг в в области социальной защиты населения. Развитие активности молодых медиков в управлении общественными делами, удовлетворение их профессиональных интересов, развитие научно-исследовательского потенциала, участие в научно-исследовательской работе.

Формирование ЗОЖ и деловых качеств у молодых медиков.

Разъяснение молодым медикам основам правовых знаний прав РК и обязанностей медицинских работников; проведение в среде молодых медиков культурно-просветительской работы.

Проведение и участие научных конференций, семинаров  и других мероприятий, посвященных проблемам молодых медиков.

Реализация принятых решений в местных и республиканских органах государственной власти.

Активное участие в научной и практической сфере медицины,биологии,генетики,иммунологии,биофизики,биохимии,клинических,медико-биологических,экспериментальных исследованиях, в научно-исследовательских работах. Оказание  специальных социальных услуг в области социальной защиты населения

Оказание иных услуг не противоречащих законодательству РК

Оказание практической помощи органам образования, медицины, культуры, искусства, спорта,  социальной сферы,  возрождения общественной нравственности»;

Поддержания уровня жизни многодетных и малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан.

Образование и наука; информации

физическая культура и спорт;

Охрана здоровья граждан;

Пропаганда здорового образа жизни;

Охрана окружающей среды;

Поддержка молодежной политики и детских инициатив;

Решение проблем демографии;

Гендерные вопросы поддержка социально уязвимых слоев населения;

Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;

Содействие в трудоустройстве граждан;

Защита прав, законных интересов граждан и организаций;

Развитие культуры и искусства;

Охрана историко-культурного наследия;

Укрепление общественного согласия и национального единства;

Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;

Проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг;

Достижение социальных, благотворительных и иных общественно полезных целей.